ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rada Asociace, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Profesní komise, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - více

Kontrolní komise, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - více


Rada CZMTA

Rada CZMTA - je řídícím a výkonným orgánem asociace (viz Stanovy čl. VIII.). Na základě volby ze dne 11. 11. 2022 je tvořena těmito členy:

 

PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D. (předsedkyně) - muzikoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog. Od roku 1996 doposud praktikuje muzikoterapii s pacienty po poškození mozku na Klinice rehabilitaMarketa Gerlichova 2čního
lékařství VFN a 1. LF UK. Na tomto pracovišti též vyučuje studenty medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, přednáší v předatestačních kurzech lékařů. Cílené muzikoterapeutické práci se věnuje i v CKP Roseta v oblasti psychosomatiky, rodinné terapie, kognitivního i pohybového tréninku, problematiky osob se speciálními potřebami i osobnostního rozvoje.  Spolupodílela se na řadě projektů (Hlasohled, Rodičovské centrum Nová trojka, Plasticita mozku, Konference expresivních terapií …). Je autorkou monografie Muzikoterapie v praxi, vydanou nakladatelstvím Grada 2014. Vede vícestupňové garantované kurzy muzikoterapie a pracuje též jako muzikoterapeutický supervizor jednotlivců i skupin. Pracuje v Radě CZMTA (Muzikoterapeutické asociace ČR). V posledních letech aktivně navštívila muzikoterapeutické praxe v Belgii, Turecku a Litvě a přednášela v Kanadě, Estonsku, Litvě, Polsku, Turecku, Rakousku a Německu. Více na www.mg-muzikoterapie.cz

 

Mgr. Zuzana Ouředníčková (místopředsedkyně) - působím jako muzikoteraputka, psychoterapeutka, speciální pedagožka, poradce v oblasti krizové intervence. Mám 15 let praxezuzana ourednickova new orez jako speciální pedagog a muzikoterapeut v přímé práci s klienty s kombinovaným postižením, smyslovými vadami, autismem atd., víceletou zkušenost s pozicí intervizora v několika týmech - v oblasti krizové intervence a nyní v projektu muzikoterapie. Několik let jsem pracovala také jako koordinátorka týmu v sociální službě. Při terapeutické práci s klienty uplatňuji integrativní multidisciplinární přístup zaměřený na člověka a jeho potřeby. Tuto filosofii bych ráda předávala dál i v rámci CZMTA.

V rámci CZMTA je zodpovědná za komunikaci s veřejností

 

 

 

Jindra Bartošová, DiS. -  jsem muzikoterapeutka, terapeutka, zpěvačka, lektorka, garantovaná členka CZMTA. Muzikoterapii se aktivně věnuji od roku 2016. Vystudovala jsem VOŠ hereckou, absolvovalajindra bartosova sebezkušenostní výcvik terapeutických a poradenských dovedností a dlouhodobý kurz muzikoterapie pod vedením Markéty Gerlichové.
V současné době pracuji se všemi věkovými skupinami, což mě nesmírně obohacuje. Pravidelně docházím do denního stacionáře na individuální i skupinovou muzikoterapii se zdejšími klienty s kombinovaným postižením, realizuji muziko-programy v MŠ a ZŠ, několik let docházím na muzikoterapii do domovů pro seniory a lektoruji tématicky zaměřené kurzy. Zároveň se věnuji individuální terapii, poslední dobou především s rodinami dětí s neurovývojovými poruchami.
V roce 2019 jsem s dalšími terapeuty založila neziskovou společnost Flami, z. s., která si vzala za cíl propojovat všechny možné skupiny i jednotlivce. Každý máme co dát a můžeme si toho zase hodně od druhých vzít. V tomto principu vidím krásnou a důležitou harmonii. 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Fojtíčková - muzikoterapeutka, psychoterapeutka, sociální pracovnice, lektorka, pedagožka, profesní členka CZMTA. Vystudovala matematiku na MFFUK, speciální pedagogiku na UK, dokončuje magisterské stuJana Fojtickovadium muzikoterapie na UPOL. Působila jako speciální pedagog u dětí s kombinovaným postižením a vedla stacionář pro lidi s mentálním postižením a autismem. Momentálně pracuje v poradenství pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Muzikoterapii se věnuje 14 let, zpočátku hlavně s lidmi s mentálním postižením a autismem, poté dlouhodobě s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním (psychiatrická nemocnice Dobřany, Ledovec z.s).  Nyní pracuje jako muzikoterapeutka s pacienty s duševním onemocněním ve fakultní nemocnici v Plzni a s lidmi s Alzheimerovou nemocí, vede soukromou psychoterapeutickou a muzikoterapeutickou praxi. Dokončuje úplné psychoterapeutické vzdělání v Daseinsanalytickém existenciálním přístupu.

 

 

 

Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D. - odborná asistentka na Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, muzikoterapeutka. Jako externí pedagog působí také na Fakultě zdravotnickýchlenka kruzikova věd a Ústavu speciálněpedagogických studií UPOL, kde vyučuje muzikoterapii. Ve své muzikoterapeutické praxi se zaměřuje na podporu klientů se speciálními vzdělávacími potřebami – především s mentálním a kombinovaným postižením, PAS (od roku 2007). V minulosti dlouhodobě pracovala také s dětmi se zvýšeným sociálním rizikem, s klienty gerontologických oddělení psychiatrické kliniky, s dětmi romského etnika. V mateřských a rodinných centrech lektorovala pravidelné hudební programy S hudbou Spolu, v Síti mateřských center vedla další vzdělávací kurzy zaměřené na hudební výchovu a expresivní přístupy, speciální pedagogiku a lektorské dovednosti. Pravidelně přednáší v zahraničí, publikuje v oboru. Je členkou Muzikoterapeutické asociace České republiky a hlavní jednatelkou pro Evropskou muzikoterapeutickou konfederaci za Českou republiku. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.Anna Neuwirthova - muzikoterapeutka, psychoterapeutka, muzikoložka, pedagožka, lektorka. Magisterské a postgraduální studium absolvovala na Ostravské univerzitě v Ostravě. Muzikoterapeuticky pracuje od roku 2007, v soukromé praxi od roku 2013. V individuální péči se stará o klienty se speciálními potřebami, klienty na spektru autismu a děti s opožděným nebo nerovnoměrným vývojem. Skupinovou muzikoterapii praktikuje v komunitních centrech a v psychoterapeutickém stacionáři. V současnosti spolupracuje s Psychosomatickým centrem Tulsia a Centrem Be Balanced. V minulosti spolupracovala s Dětským centrem při Thomayerově nemocnici, Jedličkovým ústavem a školami, Domovem pro osoby se zdravotním postižením Sulická a neziskovými organizacemi jako Adventor, Willík, nebo Balónek. Od roku 2016 je externím vyučujícím Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje hudebně-praktické předměty pro zájemce o expresivní terapie, od roku 2019 pro studenty magisterského programu muzikoterapie. Pořádá workshopy alikvotního zpěvu, hlasu v muzikoterapii nebo praktického využití muzikoterapeutických technik. K muzikoterapii publikovala několik textů; v letošním roce vyšla její kapitola v knize Breaking strings: Mistakes in Music Therapy. Od roku 2014 zastupuje CZMTA ve Světové federaci muzikoterapie (WFMT) jako jednatelka.

V rámci CZMTA je zodpovědná za zastupování ve WFMT a péči Facebook.

 

Mgr. Tomáš ProcházkaMgr. Tomáš Procházka - muzikoterapeut, psychoterapeut, supervizor a speciální pedagog. Pracuje jako psychoterapeut a rodinný terapeut ve své soukromé praxi v Liberci. Vzdělání - absolutorium státní konzervatoře v Praze obor zpěv (1990), PedF UK v Praze – integrované studium speciální pedagogiky (1996). Z dlouhodobých výcvikových programů absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny Liberec) a dále řadu krátkodobých výcviků a studijních pobytů v oblasti muzikoterapie, práce s tělem apod. Je lektorem muzikoterapeutických kurzů a akreditovaným supervizorem (EAS, ČIS, CZMTA).


Profesní komise

Profesní komise - vyřizuje žádosti o profesní členství v asociaci, na základě profesních standardů schválených VH. Provádí zjištění v případě výjimek a podstupuje schválení členství RA. Profesní komise rovněž navrhuje supervizory pro oblast muzikoterapie ke schválení RA. Zabývá se vývojem muzikoterapeutické profese a dává podnět ke změnám v profesním standardu CZMTA.

Profesní komisi tvoří:

  • Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.
  • Mgr. Noemi Komrsková
  • Mgr. Tomáš Vacek

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Etická komise

Pravomoci etické komise převzala etická komise CREATHEAS, z.s.


Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem asociace. Kontrolní komise má přístup ke všem dokumentům sdružení, kontrolují zejména hospodaření sdružení, plnění úkolů stanovených VH a jejich soulad se stanovami sdružení.

Kontrolní komisi tvoří:

  • Mgr. Radek Harvánek - předseda
  • PhDr. Matěj Lipský, Ph.D.
  • Mgr. Jana Weber, Ph.D.
MŠMT
WFMT
EMTC