ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Etický kodex ke stažení: Etický kodex

Úvod

Hudební terapeuté patřící do organizací v EMTC pracují se sociální a právní odpovědností. To s sebou nese osobní odpovědnost vůči terapeutickým úkolům a osobám, se kterými vstupují do terapeutického vztahu.

Tento etický kodex slouží k ochraně pacientů/ klientů proti neetickým praktikám, k orientaci členů v jejich profesionálním chování a jako základ pro všechny etické kodexy, které se týkají individuálních organizací v rámci EMTC.

Článek 1 – Platnost

Etické kodexy organizací, které jsou členy EMTC, musí být kompatibilní s Etickým kodexem EMTC.

Etický kodex EMTC a etické kodexy organizací, které jsou členy EMTC, se vztahují na jednotlivé profesní členy.

Každý Etický kodex organizace, která je členem EMTC, musí zahrnovat, zmiňovat, nebo uplatňovat odsouhlasenou definici muzikoterapie tak, jak je praktikována jejími členy.

Článek 2 – Účel

2.1. Primárním účelem Etického kodexu EMTC a Etických kodexů členských organizací EMTC je ochrana pacientů/klientů před poškozením v důsledku neetického způsobu chování a zajištění jistoty, že jejich životní podmínky mají vždy přednost před všemi ostatními okolnostmi.

2.2. Sekundárním účelem Etického kodexu EMTC a Etických kodexů členských organizací EMTC musí být služba, přímá nebo nepřímá, výše uvedenému primárnímu účelu.

2.3. Výše uvedený účel musí mít přednost před legitimními cíli členských organizací, jako je ochrana, péče a rozvoj profesních členů, postup v povolání a ochrana názvu „muzikoterapeut“.

Článek 3 – Všeobecné pracovní povinnosti

3.1. Muzikoterapeut musí jednat v souladu s odsouhlasenými standardy kvality, vztahující se na jeho/její konkrétní roli.

3.2. Muzikoterapeut musí naplňovat všechny požadavky, ať už evropské, národní nebo místní.

3.3 Muzikoterapeut se nesmí v práci angažovat do žádné oficiální nebo neoficiální protestní akce, která přivádí jeho/jí do konfliktu s primárním účelem ochrany bezpečnosti pacientů/klientů a nejlepší zájmy.

3.4. Muzikoterapeut musí vynaložit veškeré přiměřené snahy udržet a rozšířit své znalosti a dovednosti prostřednictvím vhodného dalšího vzdělávání a supervize, tj. dalšího profesního rozvoje (CPD).

Článek 4 – Zvláštní povinnosti ke klientům/pacientům

4.1. Muzikoterapeut si musí být vědom stupně závislosti vlastního terapeutického vztahu. Ten za žádných okolností nesmí sloužit k uspokojení jeho/jejích osobních potřeb nebo zájmů (např. emocionálních, sexuálních, sociálních nebo ekonomických).

4.2. Muzikoterapeut musí pracovat na základě výslovného souhlasu pacienta/ klienta nebo souhlasu jeho/jejích rodičů či zákonných zástupců podle potřeby. Ten by měl zahrnovat:

A – hudebně terapeutickou orientaci,

B – rozsah a přibližná délka trvání léčby; poplatky (pokud jsou),

C – vysvětlení důvěrné povahy léčby a (v případě dítěte nebo mladistvého) omezení důvěrnosti uložené zákonem na ochranu dětí.

4.3. Muzikoterapeut nesmí léčit pacienty/klienty, jejichž konkrétní léčebné potřeby není oprávněn/oprávněna splnit. To zahrnuje případy, které vyžadují techniky, které nejsou součástí výcviku hudebního terapeuta.

4.4. Léčba musí být aplikována pouze na doporučení nebo z vlastního rozhodnutí. Muzikoterapeut nesmí aplikovat terapii ze zvyku či zveřejňovat zavádějící tvrzení, pokud jde o pravděpodobný výsledek léčby.

4.5. Muzikoterapeut musí zodpovídat za fyzickou bezpečnost pacienta/klienta během terapeutických setkání a je obeznámen s jakýmkoliv stavem (např. epilepsie), který vyžaduje rychlý přístup k lékařské pomoci nebo speciálnímu zařízení.

4.6. Muzikoterapeut nesmí provádět hodnocení, zpracování, školení, supervizi nebo výzkum, jestliže není psychicky nebo fyzicky způsobilý.

4.7. Tam, kde se nevztahuje institucionální pojištění, musí mít terapeut své vlastní pojištění profesní odpovědnosti.

Článek 5 – Odpovědnost za studenty, stážisty a supervidované

5.1. Individuální nebo skupinovou terapie, kterou prochází student terapie, nesmí být vedena terapeutem, který je se studentem terapie ve spojení v rámci teoretického výcviku, supervize nebo dohledu na stáži.

5.2. Zaměstnanci nebo odborné instituce, které mají vážné pochybnosti o vývoji studenta terapie v kompetentního terapeuta, uvědomí o nich tohoto studenta terapie a také příslušné orgány.

5.3. Trenér/školitel nesmí přenést klinickou odpovědnost na studenta, stážistu nebo supervidovaného bez dostatečného dohledu.

Článek 6 – Důvěrnost a ochrana údajů

6.1. Muzikoterapeut musí chránit důvěrnost informací získaných v průběhu léčby pacienta/klienta.

Výjimky:

  • Obecné informace nezbytně nutné pro koordinaci příslušných odborníků v rámci místního léčebného režimu pacienta/klienta.
  • Se souhlasem pacienta/klienta/pečovatele mohou být důvěrné informace poskytovány nebo sdíleny pro tréninkové účely s praktikanty, kteří však musí být vázání stejnou povinností mlčenlivosti jako terapeut.
  • Se souhlasem pacienta/klienta/pečovatele mohou být vhodné anonymní informace zveřejněny nebo prezentovány jako součást případové studie nebo výzkumný projekt.
  • V případě dítěte nebo mladistvé osoby, jestliže je to žádáno soudně nebo právně, musí být informace vztahující se k právům ochrany dítěte odtajněny.

Článek 7 – Výzkum

7.1. V každém výzkumu, kterého se pacient/klient účastní ať už přímo nebo nepřímo, je kladen důraz na jeho potřeby, bezpečnost a ochranu, jak je uvedeno v bodech 4 a 6.

7.2. Schválení lékařské a/nebo akademické etické komise musí být získáno dříve než je výzkum zahájen.

7.3 Duševní vlastnictví kolegů musí být využíváno ohleduplně. Příspěvek spolupracovníků musí být jasně potvrzen v jakékoliv prezentaci nebo publikaci.

Článek 8 – Profesionální vztahy

8.1. Muzikoterapeut usiluje o dobré a vzájemně se podporující pracovní vztahy s kolegy.

8.2. Muzikoterapeut se zdržuje pohrdavých poznámek o svých kolezích. V případě konfliktu obě strany usilují o přijatelné řešení.

Článek 9 – Rovnost příležitostí

9.1. Pokud je to na uvážení muzikoterapeuta, pacient/klient má stejná práva na hodnocení a léčbu nehledě na jeho rasu, náboženské vyznání, etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci nebo jakoukoliv formu postižení, jehož se netýká vhodnost nebo léčba obecně.

9.2. Pokud je to na uvážení muzikoterapeuta, kandidáti na výcvik, budoucí supervidovaný, žadatel o uznání profesní kvalifikace nebo financování výzkumu, nesmí být diskriminován na základě rasy, náboženského vyznání, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace nebo jakéhokoliv postižení, které nemá vliv na pravomoce.

Článek 10 – Účinnost Etického kodexu

10.1.Organizace, které jsou členy EMTC, musí prošetřovat údajná porušení Etických kodexů a také přiměřeně kázeň svých členů, když je to nezbytné.

10.2.EMTC má jako celek povinnost sledovat, jak efektivně se členské organizace zabývají výše uvedenými postupy.

© EMTC Izrael, květen 2000, revidováno v červnu 2017

MŠMT
WFMT
EMTC