ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Světová federace muzikoterapie (WFMT)

www.musictherapyworld.net

je nejvýznamnější mezinárodní organizace, která byla založena roku 1985 na 5. Světovém muzikoterapeutickém kongresu v italském Janově. CZMTA je členem WFMT od roku 2010. 

Úkolem WFMT je:

  • podporovat výměnu informací o muzikoterapii,

  • pořádat mezinárodní kongresy,

  • identifikovat rozdíly v pojetí muzikoterapie a rozlišovat specifika muzikoterapeutické teorie i praxe v jednotlivých zemích,

  • rozvíjet mezinárodní spolupráci mezi muzikoterapeutickými asociacemi, muzikoterapeuty a příbuznými profesemi,

  • rozvíjet povědomí veřejnosti o muzikoterapii,

  • rozšiřovat počet odborných publikací o muzikoterapii,

  • podporovat všechny aspekty muzikoterapeutického výzkumu,

  • vytvářet doporučení pro muzikoterapeutickou praxi, vzdělávání a výcvik muzikoterapeutů, jejich etické chování, profesní registraci aj. (Světová federace muzikoterapie, 2007).

Současný poradní výbor WFMT byl zvolen na Muzikoterapeutickém kongresu v Seoulu (JIžní Korea) roku 2011. Jeho prezidentem je Byungchuel Choi. Jednatelem za Českou republiku je Matěj Lipský.

 


 

Evropská muzikoterapeutická konfederace (EMTC)

http://emtc-eu.com

EMTC byla založena v roce 1990, jako mezinárodní fórum pro sdílení zkušeností muzikoterapeutů v Evropě. Je konfederace profesionálních asociací muzikoterapie, které aktivně pracují na dalším profesionálním rozvoji této odbornosti v Evropě s cílem podporovat odbornou výměnu znalostí, zkušeností a spolupráci mezi členskými zeměmi. Posláním EMTC je pěstovat vzájemnou úctu, porozumění a výměnu mezi muzikoterapeuty v Evropě. Jednatelkou za Českou republiku je Markéta Gerlichová.

EMTC byla založena v roce 1990 a od té doby se pravidelně konají setkání, valné hromady, konference, pracuje se též v menších pracovních skupinách a prostřednictvím e-mailové komunikace. I když teoretická východiska, metody a koncepce vzdělávání muzikoterapie se v každé zemi poněkud liší, základním cílem EMTC je pěstovat vzájemnou úctu, porozumění a sdílení zkušeností.

EMTC se snaží aktivně podporovat spolupráci na mezinárodní úrovni, aby byla akceschopná a proto měla větší vliv. To je klíčové pro další rozvoj oboru – nejen v Evropě, ale i na celém světě. Udržení vysoké profesionální úrovni praxe je životně důležité, je třeba pracovat způsobem, který podporuje individualitu přístupu, filozofie a specializaci.

 

Současný status

V květnu 2004 EMTC získalo oficiální status na úrovni EU v Bruselu jako nezisková, mezinárodní, profesní organizace podle belgického práva. Od té doby má EMTC své stanovy, statut a etický kodex. Je řízena správní strukturou, které se skládá ze Správní rady (předseda a 2 místopředsedové: generální tajemník a pokladník) a Rady (3 regionální koordinátoři zemí).

 

Členství v EMTC

EMTC je konfederace profesních muzikoterapeutických asociací (tj. sdružení kvalifikovaných a vyškolených muzikoterapeutů). Členské země mají jednoho zástupce. Tento zástupce je volen v profesních sdruženích v rámci každé země. 

V současné době členství v EMTC zahrnuje muzikoterapeuty ze všech 25 zemí EU, kandidátských zemí střední a východní Evropy. Členskými zeměmi jsou v současné době: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Srbsko a (jako pozorovatel) Izrael.

 

Evropské konference

EMTC organizuje každé 3 roky mezinárodní konferenci jako fórum pro profesionální výměnu s odborným, klinickým a výzkumným zaměřením. Tyto významné konference se konaly: úvodní konference ve Velké Británii v roce 1989 a dále 1992: Španělsko, 1995: Dánsko, 1998: Belgie, 2001: Itálie, 2004: Finsko, 2007: Nizozemí, 2010: Cadiz / Španělsko.

 

Muzikoterapeutický registr EMTC

Důležitým současným zaměřením EMTC je tvorba Evropského muzikoterapeutického registru (EMTR). Skladba EMTR je tvořena prostřednictvím Registrační Komise a spolupráce s členskou základnou. Pilotní projekt EMTR byl spuštěn v roce 2010 s cílem uvedení do plného provozu v průběhu období let 2011-2012.

 

Současnost a budoucnost EMTC

EMTC bude i nadále aktivně podporovat další rozvoj odborné praxe v Evropě, i výměnu zkušeností a spolupráci mezi členskými zeměmi. 

Současnou i budoucí prioritou je vytvoření EMTR (rejstříku garantovaných muzikoterapeutů). Tento vývoj je spojen s ustanovením vyšších nároků vzdělávacích standardů, ať již bakalářské či magisterské kvalifikace (tedy akreditovanou úrovní dle standard EU, resp. dle Bologňské smlouvy ). V současné době je v celé Evropě 60 oficiálních vzdělávacích kurzů: 19 v jižní, 22 ve střední a 19 v severní oblasti. 30 z nich jsou akreditováno jako magisterské, 11 pak na bakalářské úrovni. Zavedením EMTR se podpoří odborná praxe v jednotlivých zemích i budoucí práce muzikoterapeutů. Prožíváme vzrušující období rozvoje muzikoterapie v Evropě.

MŠMT
WFMT
EMTC