ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Na základě jednání s Institutem celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci rada CZMTA aktualizuje své stanovisko týkající se prezentace studijního programu Celostní muzikoterapie na ICV FF UP Olomouc

Rada asociace oceňuje přístup vedení Institutu celoživotního vzdělávání FF UK při řešení způsobu prezentace kurzu Celostní muzikoterapie na Univerzitě Palackého v Olomouc. Na začátku února došlo k úpravě anotace kurzů PedDr. Lubomíra Holzera a odstranění nepravdivých informací na webových stránkách univerzity.

Zároveň konstatujeme, že trvá náš nesouhlas a vymezení se vůči způsobu prezentace studijních programů na privátních stránkách PaedDr. Lubomíra Holzera.

V textech je uvedena řada nepravdivých a zavádějících informací, které se týkají charakteru studia. V textu se objevují mimo jiné informace, že „kurz na ICV Univerzity Palackého je jediným systém vzdělávání v muzikoterapii v České republice, který je uznáván v celé Evropské unii, v Anglii a jinde ve světě“. A dále že absolventi tohoto programu „jsou v ČR nejkomplexněji a na nejvyšší úrovni připravení pro výkon profese muzikoterapeuta. Po řádném ukončení každého stupně obdrží absolventi osvědčení o jeho absolvování, opatřené kulatým razítkem univerzity, podpisem děkana filozofické fakulty a rektora univerzity. Osvědčení je tudíž platné a uznávané v celé Evropské unii i jinde v zahraničí.“

 

Tento způsob prezentace je z našeho pohledu proklamativní. Studijní program v rámci ICV nemá v rámci legislativy v ČR a evropském pojetí kvalifikační charakter a jeho struktura ani neodpovídá úrovni a podobě profesních standardů obvyklých v Evropě. Orgány naší asociace v minulosti konstatovaly, že struktura a personální obsazení výcviku je v rozporu s Etickým kodexem Evropské muzikoterapeutické konfederace a tudíž i naší profesní organizace.

Jako proklamativní také vnímáme sebe popis metody Lubomíra Holzera „jako univerzálního terapeutického prostředku, bez známých kontraindikací“ v celém spektru uváděných diagnóz či postižení. Podobné je to v případě konstatování, že tato metoda má „prokazatelně nejhlubší a nejúčinnější terapeutické účinky“.

Podle našeho názoru je odborně i eticky neadekvátní svou práci takto prezentovat, navíc v situaci, kdy v případě této metody zcela chybí vědecky podložené výzkumy.

Tento způsob prezentace považujeme za zcela zavádějící. Dle našeho názoru uvádí zájemce o studium oboru muzikoterapie v omyl a může v důsledku poškodit vnímání oboru ze strany veřejnosti.

Rada Muzikoterapeutické asociace ČR

MŠMT
WFMT
EMTC