Rada Asociace, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Profesní komise, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - více

Etická komise, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - více

Kontrolní komise, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - více


Rada CZMTA

Rada CZMTA - je řídícím a výkonným orgánem asociace (viz Stanovy čl. VIII.). Na základě volby ze dne 30. 11. 2016 je tvořena těmito členy:

Mgr. Tomáš ProcházkaMgr. Tomáš Procházka - (předseda CZMTA) muzikoterapeut, psychoterapeut, supervizor a speciální pedagog. Pracuje jako psychoterapeut a rodinný terapeut v nestátním zdravotnickém zařízení Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (Praha 4), na Psychosomatické klinice (Praha 6) a dále v soukromé praxi. Vzdělání - absolutorium státní konzervatoře v Praze obor zpěv (1990), PedF UK v Praze – integrované studium speciální pedagogiky (1996). Z dlouhodobých výcvikových programů absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny Liberec) a dále řadu krátkodobých výcviků a studijních pobytů v oblasti muzikoterapie, práce s tělem apod. Je lektorem muzikoterapeutických kurzů a akreditovaným supervizorem (EAS, ČIS, CZMTA).

PhDr. Jana ProcházkováPhDr. Jana Procházková - (místopředsedkyně CZMTA) akreditovaná klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, univerzitní pedagožka, soudní znalkyně v oboru zdravotnictví * Odborné zaměření: Interdisciplinární přístup a kooperace při práci s klienty; Krizová intervence; Komunikace; Problematika násilí (CAN, domácí násilí); Muzikoterapie; Integrativní psychoterapie (lektorka psychoterapeutických výcviků od 1995); Náhradní rodinná péče v celé šíři spektra včetně péče institucionální * Zkušenosti se supervizí: Linky důvěry; Diagnostický ústav; Dětské domovy + Dětský domov se školou; Speciální škola; Hospic; Intervenční centra; Organizace pracující s uprchlíky, migranty * Členství: ČLS JEP Psychoterapeutická sekce, sekce rodinných terapeutů, sekce integrativní; Českomoravská psychologická společnost; Česká asociace pracovníků linek důvěry, zakládající členka a členka rady Muzikoterapeutické asociace ČR.

Jana FojtíčkováMgr. Jana Fojtíčková - Vystudovala jsem matematiku na MFFUK, speciální pedagogiku na UK, edukační MT na UK, končím 5-letý psychoterapeutický výcvik SUR. Působila jsem jako speciální pedagog u dětí s kombinovaným postižením, 8 let jsem byla vedoucí sociální služby stacionář pro lidi s mentální retardací a autismem. MT dělám 8 let, zpočátku hlavně s lidmi s mentální retardací a autismem, následně s lidmi s duševním onemocněním. Nyní pracuji jako muzikoterapeut s pacienty s těžkým duševním onemocněním v PN v Dobřanech, v komunitní službě Ledovec a s lidmi s Alzheimerovou nemocí.

Mgr. Markéta GerlichováPhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D - muzikoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog. Od roku 1996 doposud praktikuje muzikoterapii s pacienty po poškození mozku na Klinice rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK. Na tomto pracovišti též vyučuje studenty medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, přednáší v předatestačních kurzech lékařů. Cílené muzikoterapeutické práci se věnuje i v CKP Roseta v oblasti psychosomatiky, rodinné terapie, kognitivního i pohybového tréninku, problematiky osob se speciálními potřebami i osobnostního rozvoje.  Spolupodílela se na řadě projektů (Hlasohled, Rodičovské centrum Nová trojka, Plasticita mozku, Konference expresivních terapií …). Je autorkou monografie Muzikoterapie v praxi, vydanou nakladatelstvím Grada 2014. Vede vícestupňové garantované kurzy muzikoterapie a pracuje též jako muzikoterapeutický supervizor jednotlivců i skupin. Aktuálně studuje obor supervize na FHS UK. V roce 2016 byla již potřetí zvolena za ČR delegátem do Evropské konfederace muzikoterapeutů (EMTC). Pracuje v Radě CZMTA (Muzikoterapeutické asociace ČR). V posledních letech aktivně navštívila muzikoterapeutické praxe v Belgii, Turecku a Litvě a přednášela v Kanadě, Estonsku, Litvě, Polsku, Turecku, Rakousku a Německu. Více na www.mg-muzikoterapie.cz

PhDr. Lenka KábelováPhDr. Lenka Kábelová - Speciální pedagog, etoped, terapeut a supervizor. Pracuji jako speciální pedagog a terapeut, zároveň jako ředitelka Dětského domova se školou v Chrudimi. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na PedF UK Praha a později složila rigorózní zkoušku. V postgraduálním studiu jsem vystudovala Freie Hochschule Stuttgart Seminar für Waldorfpädagogik jako třídní učitel na Waldorfských školách. V oblasti muzikoterapie jsem se věnovala uměleckým kurzům hudby a eurytmie, ukončila Celostní muzikoterapii I. A II. v rámci CŽV na FF UP Olomouc. Absolvovala jsem již v roce 2004 sebezkušenostní výcvik SUR a v roce 2011 výcvik supervizora dle kurikula Českomoravského institutu pro supervizi a koučing a Evropské asociace supervizorů a koučů EASC. V muzikoterapeutické praxi jsem se věnovala skupinové receptivní a aktivní muzikoterapii s ohroženými dětmi. V současnosti pracuji s dětmi a dospělými v dětském domově a věnuji se týmové a skupinové supervizi ve školství a sociálních službách.

Noemi Komrsková - Narodila jsem se r. 1951, po maturitě jsem byla rok ve Skotsku a pak jsem z kádrových důvodů odešla na Slovensko, kde jsem studovala léč. pedagogiku - terap. směr. U Zl. Matejové jsem Noemi Komrsková
studovala MT a obhajovala dipl. prací Muzikoterapie u spastických dětí. Experiment jsem prováděla v léčebně pohyb. poruch v Luži Košumberku, kde mne nakonec díky výsledkům této práce zaměstnali. Po nar. dětí jsem 10 let pracovala v dětském pěv. sboru. V r. 1990 jsme budovali stacionář pro děti s komb. postiž. v Pze 3 ve sboru Církve bratrské, kam dodnes jezdím jako supervizor. Tam jsme měli první zkušenosti s autistickými dětmi, které se dařilo hudbou vést ke komunikaci a rozvoji řeči. V r. 1995 jsme budovali Dům pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě, kde jsem 18 let aktivizovala pomocí MT 80 seniorů. Vystudovala jsem supervizi u Dr. Havrdové a výcvik v Integr. psychoterapii F. Knoblocha u P. Kalného a J. Kubánka. Pracuji jako supervizor (mj. v CZMTA) a psychoterapeut, buduji Diakonii Církve bratrské v Brně.

 

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.Anna Neuwirthova - muzikoterapeutka a garantovaná členka CZMTA, muzikoložka, pedagožka, lektorka. Magisterské a postgraduální studium absolvovala na Ostravské univerzitě v Ostravě. V praxi se zaměřuje rovněž na oblast muzikoterapie - techniky muzikoterapie uplatňovala nejdříve jako pedagog u dětí předškolního, mladšího a staršího školního věku, později v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze. V současnosti pracuje jako muzikoterapeutka v Jedličkově ústavu a školách, Dětském centru Thomayerovy nemocnice v Praze,  vede soukromou muzikoterapeutickou praxi a průběžně spolupracuje také s dalšími institucemi nebo organizacemi - mj. s Mateřským centrem Balónek a občanským sdružením Willík ad. Vedle toho se dlouhodobě zabývá alikvotním zpěvem a jeho využitím v praxi. Je pokročilou frekventantkou psychoterapeutického výcviku analytické psychologie C.G. Junga. Od roku 2014 zastupuje CZMTA ve Světové federaci muzikoterapie (WFMT) jako jednatelka.

Zuzana OuředníčkováMgr. Zuzana Ouředníčková - muzikoterapeutka, speciální pedagožka, konzultantka krizové intervence. V roce 2002 absolvovala obor speciální pedagogika včetně SZZ z muzikoterapie na PedF UK. V letech 2010-2011 si MT vzdělání rozšířila studiem programu Edukační muzikoterapie na PedF UK a své zkušenosti si průběžně rozšiřuje v rámci kurzů a workshopů zaměřených na práci s tělem, osobní rozvoj atd. Od VŠ do současnosti pracuje v oblasti speciální pedagogiky, muzikoterapie a krizové intervence. 12 let pracovala jako speciální pedagožka a muzikoterapeutka v DC Paprsek Praha, kde externě působí dosud. Nyní se věnuje převážně své MT praxi (spolupráce např. s JÚŠ Praha, DC Ostrůvek Olomouc), lektorské činnosti a v rámci psychoterapeutického výcviku se vzdělává v metodě Biosyntéza. Při terapeutické práci s klienty uplatňuje integrativní multidisciplinární přístup zaměřený na člověka a jeho potřeby. Tuto filosofii by ráda předávala dál i v rámci CZMTA.


Profesní komise

Profesní komise - vyřizuje žádosti o profesní členství v asociaci, na základě profesních standardů schválených VH. Provádí zjištění v případě výjimek a podstupuje schválení členství RA. Profesní komise rovněž navrhuje supervizory pro oblast muzikoterapie ke schválení RA. Zabývá se vývojem muzikoterapeutické profese a dává podnět ke změnám v profesním standardu CZMTA.

Profesní komisi tvoří:

  • Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.
  • Mgr. Lenka Kružíková

Etická komise

Reviduje a upravuje etický kodex CZMTA, který následně předkládá VH ke schválení. Vyřizuje veškeré stížnosti na působení členů asociace, provádí zjištění a předkládá výsledky Radě asociace. Může dát podnět k vyloučení člena (profesního, neprofesního i čestného) z asociace. Může požádat Radu o svolání VH.

Etickou komisi tvoří: 

  • Mgr. Noemi Komrsková
  • MUDr. Marcela Litovová
  • Mgr. Vendula Zemanová 

Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem asociace. Kontrolní komise má přístup ke všem dokumentům sdružení, kontrolují zejména hospodaření sdružení, plnění úkolů stanovených VH a jejich soulad se stanovami sdružení.

Kontrolní komisi tvoří:

  • Petr Broniš - předseda
  • Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.
  • Mgr. Jana Weber, Ph.D.