Rada Asociace, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Profesní komise, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - více

Etická komise, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - více

Kontrolní komise, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - více


Rada CZMTA

Rada CZMTA - je řídícím a výkonným orgánem asociace (viz Stanovy čl. VIII.). Na základě volby ze dne 15. 11. 2019 je tvořena těmito členy:

Mgr. Tomáš ProcházkaMgr. Tomáš Procházka (předseda) - muzikoterapeut, psychoterapeut, supervizor a speciální pedagog. Pracuje jako psychoterapeut a rodinný terapeut v nestátním zdravotnickém zařízení Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (Praha 4), na Psychosomatické klinice (Praha 6) a dále v soukromé praxi. Vzdělání - absolutorium státní konzervatoře v Praze obor zpěv (1990), PedF UK v Praze – integrované studium speciální pedagogiky (1996). Z dlouhodobých výcvikových programů absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny Liberec) a dále řadu krátkodobých výcviků a studijních pobytů v oblasti muzikoterapie, práce s tělem apod. Je lektorem muzikoterapeutických kurzů a akreditovaným supervizorem (EAS, ČIS, CZMTA).


Mgr. Markéta GerlichováPhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D. (místopředsedkyně) - muzikoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog. Od roku 1996 doposud praktikuje muzikoterapii s pacienty po poškození mozku na Klinice rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK. Na tomto pracovišti též vyučuje studenty medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, přednáší v předatestačních kurzech lékařů. Cílené muzikoterapeutické práci se věnuje i v CKP Roseta v oblasti psychosomatiky, rodinné terapie, kognitivního i pohybového tréninku, problematiky osob se speciálními potřebami i osobnostního rozvoje.  Spolupodílela se na řadě projektů (Hlasohled, Rodičovské centrum Nová trojka, Plasticita mozku, Konference expresivních terapií …). Je autorkou monografie Muzikoterapie v praxi, vydanou nakladatelstvím Grada 2014. Vede vícestupňové garantované kurzy muzikoterapie a pracuje též jako muzikoterapeutický supervizor jednotlivců i skupin. Aktuálně studuje obor supervize na FHS UK. V roce 2016 byla již potřetí zvolena za ČR delegátem do Evropské konfederace muzikoterapeutů (EMTC). Pracuje v Radě CZMTA (Muzikoterapeutické asociace ČR). V posledních letech aktivně navštívila muzikoterapeutické praxe v Belgii, Turecku a Litvě a přednášela v Kanadě, Estonsku, Litvě, Polsku, Turecku, Rakousku a Německu. Více na www.mg-muzikoterapie.cz

V rámci CZMTA je zodpovědná za zastupování v EMTC a organizaci valných hromad. 

Petr Broniš - průvodce, lektor, intuitivní hudebník a dodavatel edukačně prožitkové MT/MF a přirozeně ladících (znějících) nástrojů formou prožitkových dílen, kurzů a seminářů pro laickou i odbornou veřejnost. Absolvent kurzu BronisCTV Edukační muzikoterapie na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze s garancí CZMTA a kvalifikačního studia pedagogiky B - pedagog volného času. Aplikuje dlouholetý osobnostní sebezkušenostní energeticko-psychosociální výcvik u psycholožky Ma Prem Sugandho. Praktikuje v léčebnách a sociálních, školských a firemních zařízeních. Používá vlastní metodu Fyzio-Muziko-Stimulace v tradici lidových nástrojů a původních pramenů slovanské duchovní hudebnosti. Dlouhodobě spolupracuje např. s Dětskou léčebnou respiračních nemocí ve Cvikově a Mgr. Kamilou Zenklovou při obnově muzikality a logopedické podpory. Podílel se např. na projektech Libereckého kraje: - „Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem“ a na akreditovaných kurzech MŠMT pro DVPP např.: – „Utváření vztahu k hudbě u dětí“ a „Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování“. Vice na https://petrbronis.cz

V rámci CZMTA je zodpovědný za organizaci Ochutnávkových workshopů.

 

Jana FojtíčkováMgr. Jana Fojtíčková - vystudovala jsem matematiku na MFFUK, speciální pedagogiku na UK, edukační MT na UK, končím 5-letý psychoterapeutický výcvik SUR. Působila jsem jako speciální pedagog u dětí s kombinovaným postižením, 8 let jsem byla vedoucí sociální služby stacionář pro lidi s mentální retardací a autismem. MT dělám 8 let, zpočátku hlavně s lidmi s mentální retardací a autismem, následně s lidmi s duševnímonemocněním. Nyní pracuji jako muzikoterapeut s pacienty s těžkým duševním onemocněním v PN v Dobřanech, v komunitní službě Ledovec a s lidmi s Alzheimerovou nemocí.

V rámci CZMTA je zodpovědná za komunikaci se členy a organizaci Sympózií.

 

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.Anna Neuwirthova - muzikoterapeutka a garantovaná členka CZMTA, muzikoložka, pedagožka, lektorka. Magisterské a postgraduální studium absolvovala na Ostravské univerzitě v Ostravě. V praxi se zaměřuje rovněž na oblast muzikoterapie - techniky muzikoterapie uplatňovala nejdříve jako pedagog u dětí předškolního, mladšího a staršího školního věku, později v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze. V současnosti pracuje jako muzikoterapeutka v Jedličkově ústavu a školách, Dětském centru Thomayerovy nemocnice v Praze,  vede soukromou muzikoterapeutickou praxi a průběžně spolupracuje také s dalšími institucemi nebo organizacemi - mj. s Mateřským centrem Balónek a občanským sdružením Willík ad. Vedle toho se dlouhodobě zabývá alikvotním zpěvem a jeho využitím v praxi. Je pokročilou frekventantkou psychoterapeutického výcviku analytické psychologie C.G. Junga. Od roku 2014 zastupuje CZMTA ve Světové federaci muzikoterapie (WFMT) jako jednatelka.

V rámci CZMTA je zodpovědná za zastupování ve WFMT.

Zuzana Ouředníčková
Mgr. Zuzana Ouředníčková
- muzikoterapeutka, speciální pedagožka, konzultantka krizové intervence. V roce 2002 absolvovala obor speciální pedagogika včetně SZZ z muzikoterapie na PedF UK. V letech 2010-2011 si MT vzdělání rozšířila studiem programu Edukační muzikoterapie na PedF UK a své zkušenosti si průběžně rozšiřuje v rámci kurzů a workshopů zaměřených na práci s tělem, osobní rozvoj atd. Od VŠ do současnosti pracuje v oblasti speciální pedagogiky, muzikoterapie a krizové intervence. 12 let pracovala jako speciální pedagožka a muzikoterapeutka v DC Paprsek Praha, kde externě působí dosud. Nyní se věnuje převážně své MT praxi (spolupráce např. s JÚŠ Praha, DC Ostrůvek Olomouc), lektorské činnosti a v rámci psychoterapeutického výcviku se vzdělává v metodě Biosyntéza. Při terapeutické práci s klienty uplatňuje integrativní multidisciplinární přístup zaměřený na člověka a jeho potřeby. Tuto filosofii by ráda předávala dál i v rámci CZMTA.

V rámci CZMTA je zodpovědná za komunikaci s veřejností.

PhDr. Jana Procházková
PhDr. Jana Procházková
- akreditovaná klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, univerzitní pedagožka, soudní znalkyně v oboru zdravotnictví * Odborné zaměření: Interdisciplinární přístup a kooperace při práci s klienty; Krizová intervence; Komunikace; Problematika násilí (CAN, domácí násilí); Muzikoterapie; Integrativní psychoterapie (lektorka psychoterapeutických výcviků od 1995); Náhradní rodinná péče v celé šíři spektra včetně péče institucionální * Zkušenosti se supervizí: Linky důvěry; Diagnostický ústav; Dětské domovy + Dětský domov se školou; Speciální škola; Hospic; Intervenční centra; Organizace pracující s uprchlíky, migranty * Členství: ČLS JEP Psychoterapeutická sekce, sekce rodinných terapeutů, sekce integrativní; Českomoravská psychologická společnost; Česká asociace pracovníků linek důvěry, zakládající členka a členka rady Muzikoterapeutické asociace ČR.

 


Profesní komise

Profesní komise - vyřizuje žádosti o profesní členství v asociaci, na základě profesních standardů schválených VH. Provádí zjištění v případě výjimek a podstupuje schválení členství RA. Profesní komise rovněž navrhuje supervizory pro oblast muzikoterapie ke schválení RA. Zabývá se vývojem muzikoterapeutické profese a dává podnět ke změnám v profesním standardu CZMTA.

Profesní komisi tvoří:

  • Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.
  • Mgr. Noemi Komrsková
  • Mgr. Lenka Kružíková

Etická komise

Reviduje a upravuje etický kodex CZMTA, který následně předkládá VH ke schválení. Vyřizuje veškeré stížnosti na působení členů asociace, provádí zjištění a předkládá výsledky Radě asociace. Může dát podnět k vyloučení člena (profesního, neprofesního i čestného) z asociace. Může požádat Radu o svolání VH.

Etickou komisi tvoří: 

  • PhDr. Lenka Kábelová
  • MUDr. Marcela Litovová
  • Mgr. Vendula Zemanová 

Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem asociace. Kontrolní komise má přístup ke všem dokumentům sdružení, kontrolují zejména hospodaření sdružení, plnění úkolů stanovených VH a jejich soulad se stanovami sdružení.

Kontrolní komisi tvoří:

  • Mgr. Radek Harvánek - předseda
  • PhDr. Matěj Lipský, Ph.D.
  • Mgr. Jana Weber, Ph.D.