• Sdružuje zájemce o problematiku muzikoterapie ve zdravotnictví z řad CZMTA
  • Snaží se o rozvoj oboru muzikoterapie v celém resortu zdravotnictví.
  • Podporuje muzikoterapeuty zaměstnané v oblasti zdravotnictví.
  • Informuje kolegy ze zdravotnictví o možnostech oboru muzikoterapie.

  • Sdružuje zájemce o problematiku muzikoterapie v Evropě a ve světě z řad členů CZMTA.
  • Snaží se porozumět rozdílnostem prostředí ovlivňující muzikoterapii v jednotlivých zemích.
  • Hledá to podstatné co obor muzikoterapie spojuje na celém světě.

    Zápis EMTC z valné hromady 2020

    Zpráva z EMTC, březen 2021

Muzikoterapie nachází v psychiatrii své místo především jako podpůrná terapie při léčbě řady psychických poruch.

Sekce výzkumu se zabývá výzkumnými aktivitami se vztahem k muzikoterapeutické teorii i praxi a jejich publikací vědecky akceptovatelnou formou.

CZMTA je rozrůstající se profesní organizací. Stávající financování nemůže do budoucna pokrýt požadavky jejích členů i náklady na provoz asociace jako organizace. Nyní jsou finance získávány především od samotných členů asociace, ať už se jedná o členské příspěvky nebo kurzovné. Část financí plyne z garancí kurzů a ze sponzorských darů partnerů asociace.

sdružuje zájemce o muzikofiletiku jako umělecko-pedagogickou disciplínu mající blízko k muzikoterapii i hudební výchově.

Sekce muzikofiletiky je určena členům asociace CZMTA, kteří vnímají nutnost jasně odlišovat fileticky zaměřené činnosti od terapeutických a pedagogických aktivit a uvědomují si velmi individuální a subtilní hranice mezi hudební výchovou a muzikoterapií. Respektují odlišnost pedagogických, filetických a terapeutických procesů, vnímají rozdílnost v jejich struktuře, obsahu a v cílech. Rozlišují kvalitu vztahů a kompetence plynoucí z jednotlivých přístupů.