Kantor, J. a kol. (2014)

Obsahem publikace je tvorba teoretických východisek pro využití kreativních ( zejména hudebních) prostředků a přístupů u osob s těžkým kombinovaným postižením. Metodický přístup pro zpracování publikace vycházel z již zrealizovaného výzkumu, využit byl zejména smíšený design výzkumu edukačního procesu žáků s dětskou mozkovou obrnou, dále analýza obsahu pedagogické a muzikoterapeutické dokumentace a prvky hermeneutického kruhu. Teoretická východiska doplněná konkrétními případy aplikace kreativních přístupů jsou v publikaci prezentována v oblasti tréninku funkcí a nácviku aktivity, v oblasti vývoje vztahu mezi profesionály a osobami s těžkým kombinovaným postižením a v oblasti realizace komunitních aktivit. Text publikace lze vnímat jako otevřený projekt, na který budou navazovat další výzkumy i aktuálně se rozvíjející mezinárodní spolupráce.

Na vzniku textu spolupracovat interdisciplinární tým, který zahrnoval speciální pedagogy, muzikoterapeuty, psychology, psychoterapeuty a zástupce dalších profesí .

Kolektiv autorů: Mgr. Svatava Drlíčková, Mgr.et Mgr. Martina Friedlová, Mgr. et Mgr. Jan Chrastina Ph.D., Mgr. Jiří Kantor Ph.D. - vedoucí autorského kolektivu, Mgr. Jan Koucun, Mgr. Lenka Kružíková Ph.D., prof. PaedDr.Libuše Ludíková, CSc., Mgr. et Mgr. Jana Weber Ph.D.

pdfVýtah z publikace