pdfEuropean Day of Music Therapy in the Czech Republic55.42 KB

I. Evropský den muzikoterapie se uskutečnil pro oblast sociální v Centru sociálních služeb Tloskov pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a pro oblast zdravotnictví na Klinice rehabilitačního lékařství I. Lékařské fakulty UK pod záštitou náměstka ministra zdravotnictví Toma Philippa.

V loňském roce schválila Evropská muzikoterapeutická konfederace (EMTC) na návrh Holandska první Evropský den muzikoterapie, který se uskutečnil v sobotu 15. 11. 2014. Cílem byla podpora oboru muzikoterapie napříč jednotlivými státy EU. Česká republika je součástí této konfederace, a tak připravila několik akcí spojených s muzikoterapií, z nichž dvě nejvýznamnější byly zaměřeny na muzikoterapii ve zdravotnictví a muzikoterapii v oblasti sociální. Partnerem těchto akcí byla Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA).

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2014 se uskutečnilo ve velkém sále Alžbětiných lázní v Karlových Varech pod záštitou Společnosti pro sociální pediatrii "Tradiční setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center."

Na tomto setkání lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků vystoupil také Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, psycholog a muzikoterapeut, člen rady CZMTA s prezentací na téma "Systemická muzikoterapie a relaxace s hudbou pro děti." Úvodem obeznámil přítomné se současným stavem muzikoterapie v ČR a následně se věnoval svému tématu.

Jeho vystoupení spadalo rovněž do rámce Evropského dne muzikoterapie a bylo přítomnými v sále příznivě přijato.

Muzikoterapie v oblasti zdravotní

V pátek 14. 11. 2014 proběhla na Klinice rehabilitačního lékařství I. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze mezinárodní konference zaměřená na muzikoterapii ve zdravotnictví.
Zahájení patřilo panu náměstkovi ministra zdravotnictví MUDr. Tomovi Philippovi, Ph.D., MBA. Ten vyzdvihl význam muzikoterapie pro oblast zdravotnictví a to nejen v psychoterapeutické oblasti.
Následovalo uvítání Doc. MUDr. Olgy Švestové, Ph.D. přednostky kliniky a MUDr. Yvony Angerové, Ph.D., MBA.
Za Muzikoterapeutickou asociaci České republiky a zároveň za CSS Tloskov vystoupil Mgr. Matěj Lipský, Ph.D., který kromě přivítání účastníků konference upozornil na potřebu muzikoterapie nejen ve zdravotnictví, ale také v oblasti školství a sociálních služe. Následně pozval všechny přítomné na druhý den na praktické workshopy do CSS Tloskov.

Konference přinesla zajímavé přednášky zaměřené na muzikoterapii napříč jednotlivými odvětvími zdravotnictví. Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, Dr.Sc. (emeritní přednosta kliniky) představil muzikoterapii očima neurologa. Nechyběla ani jeho aktivní hra na djembe, kterou všichni přítomní ocenili bouřlivým potleskem.
MUDr. Markéta Janatová představila výzkumy zaměřené na trénink stability motorických a kognitivních funkcí prostřednictvím muzikoterapie. Muzikoterapii z pohledu geriatra přednesl v poutavém příspěvku MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. a muzikoterapii z pohledu pediatra představila v neméně zajímavé prezentaci MUDr. Marcela Litovová.
Výzkumný pohled zaměřený na muzikoterapii v kardiologii představil ve videopříspěvku Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Wolfgang Mastnak z univerzity v Šanghaji. Druhý zahraniční host Mgr. Anton Gúth ze Slovenska se teoreticky i prakticky zaměřil na téma „rytmus". Toto téma je zároveň obecným tématem prvního Evropského dne muzikoterapie napříč evropskými státy a mimo ně např. Izraele.
Muzikoterapii v psychiatrii představila prostřednictvím výzkumu Mgr. Jana Fojtíčková, muzikoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii Mgr. Silvie Táborská a Mgr. Miroslava Uhlířová. Nechyběl ani pohled na muzikoterapii očima klinické logopedky Mgr. Petry Zdeňkové a klinické psycholožky PhDr. Jany Procházkové.
Hlavní organizátorka Evropského dne muzikoterapie zaměřeného na zdravotnictví Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., která je zároveň jednatelkou za Českou republiku v Evropské muzikoterapeutické konfederaci, představila dva příspěvky: První byl zaměřený na muzikoterapii v oblasti rehabilitačního lékařství a druhý byl zaměřený na muzikoterapii v prevenci a léčbě psychosomatických onemocnění. Tento druhý příspěvek byl však připraven ve spolupráci s anesteziologem MUDr. Ivanem Vondřichem.
Závěr konference patřil společné hudební improvizaci na bicí a perkusní hudební nástroje pod odborným vedením Mgr. Antona Gútha a jeho spolupracovníků.

Muzikoterapie v oblasti sociální

Na samotný Evropský den muzikoterapie, tedy na sobotu 15. 11. 2014, bylo naplánováno praktické setkání s muzikoterapií v sociálních službách. Pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí paní Michaely Marksové proběhly v Centru sociálních služeb Tloskov, jehož je MPSV zřizovatelem, praktické workshopy a semináře zaměřené na muzikoterapii.

Veřejnost měla možnost seznámit se s muzikoterapeutickým modelem Mgr. Tomáše Procházky (Pedagogická fakulta Univerzity Kalovy). Tento model je praktikován v CSS Tloskov týmem více jak dvaceti muzikoterapeutů. Předem přihlášení účastníci workshopů si tak mohli v malých skupinkách vyzkoušet prožitkovou hudební vlnu, která byla vedena od abreakce, přes relaxaci k závěrečné hudební aktivaci. Takto pojatá muzikoterapie je často využívána v zařízeních zaměřených na pobytové a ambulantní sociální služby.

Pro klienty CSS Tloskov, jimiž jsou lidé s mentálním i kombinovaným postižením, ale také pro zaměstnance, připravili speciální program zástupci Muzikoterapeutické asociace České republiky:

Z Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci představil svůj model PaedDr. Lubomír Holzer. Z Pedagogické fakulty téže univerzity přispěl svým seminářem autor odborných muzikoterapeutických publikací Mgr. Jiří Kantor, PhD.
Známý muzikant a skladatel relaxační hudby Ivo Sedláček se svým spolupracovníkem připravili skupinovou muzikoterapeutickou relaxaci pro klienty s mentálním postižením. Následně zahráli u klientů CSS Tloskov s nejtěžším postižením přímo v jejich domovech. Zpětná vazba ze strany klientů byla neuvěřitelná. Klienti s těžkým kombinovaným postižením vnímali hudbu celým svým tělem, byli po celou dobu vysoce koncentrováni a zároveň uvolněni. Někteří z nich pouze naslouchali jiní se vokálně či pohybově zapojovali. Živá hudba tak vstoupila do jejich domovů a dokázala, že muzikoterapie v oblasti sociálních služeb má své neopominutelné místo, neboť je vysoce efektivní.

Ředitel CSS Tloskov Mgr. Matěj Lipský, Ph.D., který celý den zahajoval, se následně představil v netradiční roli muzikoterapeuta. Připravil prožitkový workshop zaměřený na model Podpůrné vývojové muzikoterapie. Tomuto muzikoterapeutickému modelu se před působením v CSS Tloskov řadu let prakticky i výzkumně věnoval v jiných zařízeních.

V rámci doprovodného programu, který byl připravován ve spolupráci s neziskovým spolkem Adventor, se představil talentovaný klavírista s Aspergerovým syndromem Denis Szalbot, který nedávno úspěšně reprezentoval Českou republiku na hudebním festivalu v Jižní Koreji. Zazněla díla Bedřicha Smetany, Nikolaje Andrejeviče Rimsiho-Korsakova, Izáka Berkoviče a dalších klasiků, ale také vánoční koledy.

Závěr dne patřil hudební improvizaci na téma „rytmus", do které se pod vedením PaedDr. Lubomíra Holzera aktivně zapojili všichni zúčastnění. Společně tak hráli lidé s postižením i bez postižení. Vzájemná improvizovaná hudba dokázala, že je univerzální řečí, které všichni rozumí a přináší radost těm, co hrají i ostatním, kteří jí jen naslouchají.

Evorpský den muzikoterapie v České republice tak představil mnoho podob a směrů oboru muzikoterapie. V příštím roce se tento den uskuteční znovu. Tentokrát se, kromě muzikoterapie ve zdravotnictví a v sociálních službách, dozvíme i o muzikoterapii v oblasti školství. Máme se na co těšit.

Více informací o Evropském dni muzikoterapie
http://www.europeanmusictherapyday.com